ਹੈੱਪੀ ਲਿਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਹੈੱਪੀ ਲਿਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ

2017 ਤੋਂ ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੈੱਪੀ ਲਿਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ VGH ਦੇ 20km ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ 20km ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ — ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


  • Location: ਵੈਨਕੂਵਰ
  • Housing Type: ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
  • Residence Type: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼
  • Pets: ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • Smoking: ਨਹੀਂ
  • Accessibility: ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
  • Special Housing Program: ਹਾਂ