ਵਿੰਚ ਹਾਊਸ

ਵਿੰਚ ਹਾਊਸ

ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ “ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਘਰ” ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ, ਪਰਿਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।


  • Location: ਵੈਨਕੂਵਰ
  • Housing Type: ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ
  • Residence Type: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼
  • Pets: ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • Smoking: ਨਹੀਂ
  • Accessibility: ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • Special Housing Program: ਹਾਂ