ਕਿਡਨੀ ਸਵੀਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕਿਡਨੀ ਸਵੀਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕਿਡਨੀ ਸਵੀਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ, BC ਸ਼ਾਖਾ, ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ (ਹੁਣ BC-ਯੂਕਨ ਕਮਾਂਡ) ਦੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।


  • Location: ਵੈਨਕੂਵਰ
  • Housing Type: ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
  • Residence Type: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼
  • Pets: ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • Smoking: ਨਹੀਂ
  • Accessibility: ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
  • Special Housing Program: ਹਾਂ