ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ!

ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼: ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ: ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ (19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

B.C. ਹਾਊਸਿੰਗ: B.C. ਹਾਊਸਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (B.C.H.M.C. ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) BC ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਤ ਨਿਗਾਮ ਹੈ।

ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ: ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੈਦ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਭੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋਗੇ।

ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ (Rent-Geared-To-Income): ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ B.C. ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗ: ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ/ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਸਾਲ ਹੈ।

ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ: ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਟੈਲੀਫੋਨ: 604-395-4370

ਫੈਕਸ: 604-395-4376

ਈਮੇਲ: tenantplacement@
newchelsea.ca

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.