ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Close Announcement Close Announcement

Text Size:

ਦਿਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਨਿਊ ਚੇਲਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ- 75 ਅਤੇ 95 ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 102 ਨਵੇਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ BC ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ।