Chelsea Lodge

Chelsea Lodge

Ang ari-arian na ito ay naglalaman ng 49 na bachelor suite para sa mga walang-asawang residente. Maraming amenities at isang malaking pribadong damuhan kung saan matatamasa ng mga residente ang summer barbecue at outdoor na libangan. Ang magiliw na mga residente dito ay nananatiling aktibo sa mga laro, theme dinner at kaganapang panlipunan na nakakatulong lahat sa pagtataguyod ng mataas ang kalidad na buhay.


  • Location: Vancouver
  • Housing Type: Hindi-naka-subsidize
  • Residence Type: Independiyenteng pabahay para sa mga matatanda
  • Pets: Tinatanggap, walang aso
  • Smoking: Sa mga suite lang
  • Accessibility: Hindi matugunan ang mga pangangailangan sa kadaliang kumilos
  • Special Housing Program: Hindi