Chelsea Village

Chelsea Village

Chelsea Village درست در کنار مغازه ها و رستوران های متعدد خیابان Hastings در منطقه «The Heights» قرار دارد که باعث شده بخشی از یک محله راحت و قابل دسترس شود. 43 واحد خانوادگی، 16 آپارتمان و 27 تاون هاوس دو طبقه وجود دارد. یک پارکینگ زیرزمینی امن و اتاق های خشک شویی همراه با اتصالات لوله کشی در تاون هاوس ها برای استفاده با ماشین های لباس شویی در دسترس ساکنین است.


  • Location: بارنبی
  • Housing Type: یارانه ای
  • Residence Type: مسکن مستقل سالمندان, مسکن خانوادگی
  • Pets: پذیرفته شد، بدون سگ
  • Smoking: فقط در سوئیت
  • Accessibility: نیازهای جابجایی را برآورده می کند
  • Special Housing Program: خیر