Chelsea Marine

Chelsea Marine

این پروژه، مشارکت با BC Housing و شهرداری ونکوور است.

Chelsea Marine برای تشویق مستاجران مختلف از جمله مجردان کم درآمد، سالمندان، خانواده های دارای فرزندان و افراد دارای معلولیت طراحی شده است. New Chelsea Society به لژیون وابسته است و بیش از 70 سال است که مسکن ارزان قیمت را در Lower Mainland ارائه می دهد.

بیشتر بدانید


  • Location: ونکوور
  • Housing Type: یارانه ای, غیر یارانه ای
  • Residence Type: مسکن مستقل سالمندان, مسکن خانوادگی
  • Pets: پذیرفته شد، بدون سگ
  • Smoking: خیر
  • Accessibility: نیازهای جابجایی را برآورده می کند
  • Special Housing Program: خیر