دفتر New Chelsea Society

دفتر New Chelsea Society

205-4300 North Fraser،
Burnaby, B.C.
V5J 0B3
تلفن: 604-395-4370
فکس: 604-395-4376
ایمیل: admin@newchelsea.ca


  • Location: بارنبی
  • Housing Type: یارانه ای, غیر یارانه ای, تاون هاوس ها, سوئیت ها و تاون هاوس ها
  • Residence Type: مسکن مستقل سالمندان, مسکن دارای حمایت سالمندان, مسکن خانوادگی
  • Pets: پذیرفته شد
  • Smoking: خیر
  • Accessibility: نمی تواند نیازهای جابجایی را برطرف کند
  • Special Housing Program: بله