برنامه Kidney Suites

برنامه Kidney Suites

برنامه Kidney Suites مشارکتی بین New Chelsea Society، The Kidney Foundation of Canada، شعبه BC، و فرماندهی اقیانوس آرام لژیون سلطنتی کانادا (اکنون BC-Yukon Command) می باشد.

این مشارکت، ارائه مسکن ایمن و مقرون به صرفه را برای بیماران کلیوی با نیازهای مالی که در خارج از Lower Mainland زندگی می کنند و باید برای جراحی پیوند به ونکوور سفر کنند، تضمین می کند.


  • Location: ونکوور
  • Housing Type: غیر یارانه ای
  • Residence Type: مسکن مستقل سالمندان, مسکن خانوادگی
  • Pets: پذیرفته نشد
  • Smoking: خیر
  • Accessibility: نمی تواند نیازهای جابجایی را برطرف کند
  • Special Housing Program: بله